Home
Nieuwsbrief 2016/2017
De Zoekmiddag
Praktische info
Excellent Education
Vanuit Talent ontstaat Groei!
Social Worker en Pedagoog
Schoolontwikkeling en talent
Hoog-en meerbegaafdheid
Werken met jongeren
De Toolbox
English
Schoolontwikkeling en talentAANBOD

Excellent Education werkt op verschillende schoolniveau's met als doel de organisatie, de leerkrachten en de leerlingen vanuit hun talenten te laten werken. Dit heeft te maken met beleid, visie en pedagogisch didactisch handelen.

Excellent Education houdt zich bezig met verschillende thema's rondom onderwijs en kinderen. Hieronder staan een aantal trajecten uiteen gezet. Het is ook mogelijk om thema's te combineren.

Door de veranderde samenleving, de economie en de grote veranderingen die we doormaken is de vraag naar competentie en naar talenten toegenomen. Organisaties vragen van hun mederwerkers bepaalde competenties, zodat ze beter met complexe opdrachten en veranderingen kunnen omgaan.
Breed inzetbaar zijn, flexibel zijn en bereid zijn om te blijven leren e.d.

Deze ontwikkeling zorgt er voor dat talenten en talentenbewustzijn op de arbeidsmarkt in de spotlights worden gezet. Het is dus belangrijk dat kinderen/jongeren al vroeg weten wat hun talenten zijn, zodat ze bewuster een studie kiezen die bij hen past en ze daardoor beter aansluiten bij de maatschappij.

Een mooie ontwikkeling is,dat leerkrachten die talentgericht onderwijs geven,zelf vitaler en breder in zetbaar worden
 
Passend Onderwijs en talentontwikkeling!!!

Passend onderwijs staat voor de deur. Je wordt als leerkracht uitgedaagd om (nog) meer af te stemmen op het individuele kind. Dit vraagt om inzicht en bewustzijn in eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten.

Hoe kun je nu excelleren naar eigen vermogen zodat je het beste uit jezelf, je kinderen en je collega’s kunt halen? Hoe maak jij het verschil?
We gaan in dit begeleidingstraject op zoek naar hoe we een krachtige werk-leeromgeving kunnen creëren. Hoe we meer gebruik kunnen maken van elkaars talenten en hoe we die van kinderen (nog) beter kunnen activeren. Talent in actie brengt mensen in een flow


1.Een talentontwikkelingstraject gericht  op het vergroten van effectief leraarschap in het Passend Onderwijs

In de opvoeding, in het onderwijs en in de maatschappij gaat het om de kracht van de verbinding. Des te beter je in staat bent de verbinding te vinden en aan te gaan des te beter u uw leerlingen kunt begeleiden en stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Door de invoering van de wet op passend onderwijs  waar leerkrachten naast het lesgeven meer te maken krijgen met kinderen die om een anderen benadering vragen lijkt er een nieuwe vraag te zijn ontstaan. De vraag naar meer kennis over pedagogisch handelen. Al deze ontwikkelingen vragen om een nieuw soort onderwijs. In een bestaande cultuur kan de leerkracht zijn/haar eigen werkwijze verbreden en verdiepen door zijn/haar eigen effectief leraarschap te onderzoek en te ontplooien. Om vervolgens dit pedagogisch didactisch handelend in te zetten zodat je beter kan aansluiten bij de zorgleerling. 


De volgende thema's komen o.a. aan bod.

  • Talent als label
  • Hoe om te gaan met diversiteit van de achtergrond van de leerlingen
  • Hoe sluit ik beter aan
  • Hoe vergroot ik mijn effectief leraarschap
  • Leren kijken vanuit groei/ vaste mindset en groeimindset

2. Studie 2-daagse, Ik kies voor mijn talent!

In mijn werk als talentcoach en pedagoog krijg ik steeds vaker vragen als hoe kan ik als docent bijdrage aan de talentontwikkeling van ALLE  kinderen?
Weet je wat jouw talenten zijn? Weet je wat de talenten van jouw leerlingen/ kinderen zijn? Wil je ook talentgericht leren werken?
 Naar aanleiding daar van geeft Excellent Education een trainings 2-daagse aan coaches/leerkrachten, hulpverleners, jongerenwerkers en andere belangstellende die met kinderen werken. 
Op het moment dat je kunt werken vanuit jouw eigen talenten lukt het om kinderen te raken en ze te zien in hun talenten.
Gedurende deze 2-daagse is er ruimte voor het aandragen van eigen vraagstukken. Zo geef je als deelnemer mede vorm aan de studiedagen

Hoe ziet deze 2-daagse eruit?

Deze 2-daagse is gericht op je eigen professionele ontwikkeling. Hoe kun je jouw talenten zoveel mogelijk inzetten in jouw werk en hoe moet jij  vervolgens in de praktijk de kinderen/leerlingen leren raken in hun talent.De vertaalslag maken van jezelf naar je leerlingen/kinderen is dan ook het doel van deze 2-daagse.

Tijdens deze studiedagen werken we o.a met de talententoolbox van L. Dewulf.
Waarom een talententoolbox?

Je kunt mensen op de meest repsectvolle manier in beweging brengen via de weg van waardering. Uit recent onderzoek van de Universiteit in Leuven ( 2010) is gebleken dat door talent het niveau van het kind stijgt. Bewustwording van eigen talenten helpt in het versterken van zelfvertrouwen om te laten zien wat je kan.
Met behulp van deze talententoolbox geef je als professional het kind de ruimte om te laten zien wat het in zijn of haar mars heeft.Weet je wat jouw talenten zijn? Weet je wat de talenten van jouw leerlingen/ kinderen zijn? Wil je ook talentgericht leren werken?

3
.Het Kinderportret als input voor een krachtige leeromgeving.

Werken met kinderportretten de eigen talenten verdiepen en verbreden zodat  je jouw eigen(werk)wijze vorm geeft.
De ontwikkeling van jouw vak door jouw eigen talenten te ontplooien.


VERSCHILLENDE REACTIES NAAR AANLEIDING VAN VERSCHILLENDE TRAJECTEN: 

Juf S.: “Goh, eigenlijk wist ik helemaal niet dat dat mijn talent was, het was voor mij zo gewoon, nu dat ik me er bewust van ben gebruik ik het steeds meer in mijn werk voor de klas en in het team”
 
Meester J.: “Ik ben echt verbaast hoeveel ruimte ik in mijn hoofd heb gekregen en hoe ik daardoor meer ruimte in mijn werk in de klas heb gekregen. Ik merk dat ik veel meer in contact sta met de kinderen.”

Juf F: "Ik maak veel meer gebruik van de talenten van mijn collega's en van mijn eigen talenten hierdoor heb ik meer ruimte in de klas en kan ik beter aansluiten bij ieder kind."
 

Reactie directie PCBO: “Bedankt! Wat jullie mijn team hebben bijgebracht is heel erg waardevol, je ziet wat het doet met het team en je ziet hoe het zich verder ontwikkelt in de klas”.